ตารางการนำเสนอบทความ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559กำหนดการประชุมวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

- องค์ปาฐก การประชุมวิชาการ พัฒนาการของศิลปะในอีสาน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

- บรรพชน คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์

- วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในอีสาน : ลวดลายประดับ

ดร.กุลจิต เส็งนา

- ศิลปะในอีสานและความเกี่ยวข้องกับศิลปะอินเดีย

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

- ศิลปะทวารวดีในอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

- ศิลปะเขมรในอีสาน

อรุณศักดิ์ กิ่งมณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 9 จ.ขอนแก่น

- ศิลปะลาวล้านช้างในอีสาน

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

- สิมอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

- พระไม้อีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ


- ผู้ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

นำเสนอบทความ

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เสวนาตามเส้นทาง

ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ หนองคาย

โดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

โปสเตอร์

กำหนดการ
- รับบทความ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 (หมดเขต)
- ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
(รับจำนวนจำกัด)
(หมดเขต)
- ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาตามเส้นทาง ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ หนองคาย ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 (หมดเขต)
(รับจำนวนจำกัด)